Beleidsverklaring (Mission Statement)

Brüning wil een succesvolle en innovatieve onderneming zijn die technisch hoogwaardige coatings ontwikkelt en aanbrengt op met name metalen, kunststoffen en rubber onderdelen.

Brüning profileert zich in de markt als een strategische partner op het gebied van technisch functionele coatings die door hun unieke eigenschappen producten en installaties beter laten functioneren of een langere levensduur geven. Een flexibele opstelling ten aanzien van specifieke klantwensen en hoge technische kennis van de coatings zijn daarbij onontbeerlijk. Om succesvol en innovatief te blijven werkt Brüning continu aan de relatie met haar toeleveranciers en aan de verbetering van de organisatie, de processen en de productiemiddelen.

De directie van Brüning zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemings­beleid, het beleid mede richten op een organisatie waarin kwaliteit hoog in het vaandel staat. Kwaliteit is voor ons synoniem met klanttevredenheid, de klant en al zijn wensen staan bij ons vanzelfsprekend centraal. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met eisen en wensen van andere belanghebbenden en speelt de organisatie in op externe en interne kansen en bedreigingen.

Om een en ander gestalte te geven en voor eenieder aantoonbaar te maken kiezen wij ervoor om het kwaliteitssysteem te laten certificeren volgens de ISO-9001:2015. Uitgangspunt is tenminste te voldoen aan de eisen van de stakeholders en de geldende wetgeving.

Door de organisatie zal gestreefd worden naar de continue verbetering van kwaliteit. Daartoe wordt regelmatig het organisatiesysteem getoetst door middel van audits. Op basis van de bevindingen zal periodiek een activiteitenplan worden opgesteld waarin de doelstellingen zijn opgenomen. Managementreview zal plaatsvinden door de directie.

Bovenstaand beleid hebben we samengevat in onderstaand figuur:

Verbeteringen komen tot stand door te luisteren naar:

  • Klanten
  • Medewerkers
  • Leveranciers
  • Andere belanghebbenden

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij de activiteiten volgens het organisatiehandboek uitvoert en een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid.

Om gestructureerd aan kwaliteitszaken te werken en deze waar mogelijk te verbeteren, worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling doelstellingen opgesteld.

De directie zal erop toezien dat elke werknemer bekend is met dit beleid en hiernaar werkt.

Heteren, 1 juli 2018

Print Friendly, PDF & Email